งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2563 (ปัจจุบัน)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185.03 KB
ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตารางวิเคราะห์ สันติศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.28 KB
รายวิชาสันติศึกษา ม1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.66 KB
รายวิชาสันติศึกษา ม4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.01 KB
แบบฟอร์มมอบหมายงานสอน ปี63
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.77 KB
งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้กำหนดการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.08 KB
แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เล่ม1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.44 KB
แนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เล่ม2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.2 MB
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้กำหนดการจัดการเรียนรู้่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.87 KB
วิเคราะห์ผลการสอบระดับชาติ1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ฟอร์ม-คำอธิบายรายวิชา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.31 KB
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปี 63
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.31 KB