งานประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มโครงการ 63
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 91.5 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.15 KB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.12 KB
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.24 KB
ประกาศมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.81 KB
ประกาศค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 - 2567
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.2 KB
คู่มือการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 475.24 KB
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
รางวัลความสำเร็จของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.33 MB
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 187 KB