งานพัฒนาสื่อนวตกรรมและเทคโนโลยี
คู่มือการสร้าง Google Classroom (clip VDO)

Google Classroom แนะนำเบื้องต้น - การสร้างชั้นเรียน

Google Classroom การเพิ่ม การลบครูและนักเรียน 

Google Classroom การสร้างงานของชั้นเรียน

Google Classroom การสร้างแบบทดสอบ และเทคนิคการสอบ

Google Classroom เช็คชื่อเข้าเรียนด้วยแอป

Google Classroom การเข้าใชงานสำหรับนักเรียน

Google Classroom นักเรียนเข้าชั้นเรียนจากมือถือ

คู่มือการสร้าง Classroom โดยใช้ Google Classroom (เอกสาร)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบยืนยันการสมัครเรียนและแจ้งผลการชาระเงินของนักเรียนที่ต้องการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ด้วยระบบออนไลน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
คู่มือการเลือกรายวิชาเพิ่มเติม ด้วยระบบ NextSchool ด้วย smart phone โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1009.12 KB