อำนาจหน้าที่
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.26 KB
ประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายใน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.64 KB
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.64 KB
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งกลุ่มกฎหมายและคดี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.43 KB
อำนาจหน้าที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.82 KB
พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.18 KB